انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • گزارش ارزیابی عملکرد شرکت
  1. کیفیت کار را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 2. کفایت کارکنان کلیدی در انجام پروژه را جگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 3. تحقق به زمان بندی مطلوب را چگونه ارزابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 4. تجهیزات نیروی انسانی به خصوص نیروهای متخصص را چگونه ارزابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 5. هماهنگی و همکاری با کارفرما و سایر عوامل مرتبط پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 6. توان مالی و نحوه پشتیبانی مالی پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 7. در زمینه انجام تعهدات و اقدام به موقع اجرای پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 8. نحوه اطلاع رسانی و آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 9. قیمت گذاری را در مقایسه با بازار چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
 • 10. ارائه صحیح و به موقع گزارشات را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ثبت نظر   نمایش نتایج 
X