9. قیمت گذاری را در مقایسه با بازار چگونه ارزیابی می کنید؟
ثبت نظر   نمایش نتایج